CILJNE OBLASTI I KATEGORIJA RADOVA

U naučnom časopisu Poljoprivredna tehnika objavljuju se originalni naučni radovi u kojima su predstavljeni rezultati osnovnih i primenjenih istraživanja koja značajno unapređuju i doprinose razvoju sledećih oblasti:

- poljoprivredna tehnika, mašine, uređaji i oprema;
- biotehnika i inženjering biosistema;
- elektronika i informatika u biljnoj i stočarskoj proizvodnji;
- geoinformacioni sistemi i daljinska detekcija u poljoprivredi;
- poljoprivredni objekti i konstrukcije;
- tehnički sistemi u biljnoj proizvodnji;
- objekti i tehnički sistemi u stočarstvu;
- precizna poljoprivreda;
- energetika u poljoprivredi;
- procesna tehnika i kontrola;
- kontrola zagađenja iz poljoprivrede i zaštita životne sredine;
- reciklaža poljoprivrednog otpada;
- obnovljivi izvori energije u poljoprivredi;
- energetska efikasnost tehničkih sistema u poljoprivredi;
- merna tehnika u poljoprivredi;
- eksploatacija poljoprivredne tehnike;
- menadžment u poljoprivrednoj tehnici;
- proizvodnja u zaštićenom prostoru;
- bezbednost i pouzdanost eksploatacije tehničkih sistema u poljoprivredi;
- ergonomija u poljoprivredi;
- dijagnostika, održavanje i reparacija poljoprivrednih mašina;
- eksploatacija i održavanje hidro-meliorativnih sistema;
- tehnički sistemi u navodnjavanju i odvodnjavanju.

UPUTSTVO ZA AUTORE

Na ovoj stranici se nalaze detaljna uputstva za pripremu Vašeg rukopisa.

Gotovu podlogu za unos teksta i priloga (PT-Template i uputstvo za unos teksta - SER.dot) možete preuzeti ovde.

Originalni naučni rad treba da sadrži: Sažetak, Ključne reči, Uvod, Materijal i metode rada, Rezultate istraživanja i diskusiju, Zaključak i Literaturu. Radovi domaćih autora moraju imati Naslov, Sažetak i Ključne reči na engleskom jeziku.

Dozvoljeni opseg rada, uključujući tekst na srpskom jeziku, tabele, grafikone, slike, te naslov, sadržaj i ključne reči na engleskom jeziku je do 10 stranica priloženog dokumenta (A4 format) urađen isključivo u MS office. Rad otkucati u fontu Times New Roman, font size 10 pt, prored Single space, sa Justify poravnanjem (justified alignment), uz uvlaku prvog reda 0,63 cm (Format-Paragraph-Indents and Spacing-Special-First Line 0,63), Format A4 (21 x 29,7 cm) margine: Top 5,3 cm, Bottom 5,3 cm, Left 4,2 cm, Right 4,2 cm. Rad može imati maksimalno 10 strana.

Naslov, podnaslov i autori

Naslov rada, imena autora i podnaslovi treba da budu centrirani. Naslov rada pisati VELIKIM SLOVIMA veličine 12 pt, bold. Za unos celog teksta koristiti standardni font Times New Roman.

Podnaslove poglavlja I nivoa pisati VELIKIM SLOVIMA, 10pt bold/centrirano. Podnaslove II nivoa pisati malim slovima, 10pt bold/centrirano.

Puna imena i prezimena autora (po potrebi i srednje slovo) pisati bez titula, malim slovima veličine 10 pt, bold/centrirano. Adrese autora pisati malim slovima veličine 10pt, italic/centrirano. Iza svakog prezimena brojem u eksponentu označiti ustanovu kojoj autor pripada. Samo za kontakt osobu (označenu zvezdicom), pored potpune adrese u zaglavlju, u fusnoti navesti i e-mail adresu. Institucije u kojima su autori zaposleni navesti punim zvaničnim nazivom i sedištem, a za složene organizacije navesti ukupnu hijerarhiju (npr. Univerzitet, Fakultet, Institut) (10 pt italic/centrirano).

Sažetak

Sažetak rada treba da sadrži cilj rada, glavne rezultate istraživanja i kratak zaključak. Dozvoljeni obim sažetka je 100 do 250 reči. U okviru sažetka nije dozvoljeno prikazivanje podataka tabelama, grafikonima, shemama ili slikama, te navođenje literaturnih izvora. Ključne reči (maksimalno 10 reči; 10pt italic) navesti odmah posle sažetka, odvojene zarezom.

Za razmake u tekstu koristiti isključivo prazne redove i to: pre i posle podnaslova, između naslova i imena autora, između autora i adresa autora, pre i posle naslova tabele ili slike, posle tabele ili slike.

Materijal i metod rada

U radu koristiti isključivo SI jedinice, oznake i skraćenice. Dozvoljeno je koristiti druge jedinice ako su uobičajeno u upotrebi: tona (t), hektar (ha) i sl. Jedinice treba pisati u oblicima prema sledećim primerima: kg ha-1, broj zrna po klasu, t ha-1 i sl. Latinske nazive vrsta treba pisati italic slovima (Zea mays L.).

Tabele, grafici, crteži i fotografije (visokog kontrasta) moraju biti navedene u tekstu (Tab. 1, Sl. 2 i sl.). Brojeve i naslove pisati iznad tabela, a ispod grafičkih priloga. Za odvajanje sadržaja u tabelama koristiti linije debljine 0,5 tačaka (Line Weight ½). Naslove i tekst u tabelama i grafičkim prilozima pisati slovima veličine 9pt. Naslove i sve tekstualne unose u tabelama i grafičkim prilozima dati uporedo na srpskom i engleskom jeziku (italic).

Rezultati istraživanja i diskusija

Korišćenu literaturu citirati u okviru teksta rada navođenjem rednog broja reference u uglastoj zagradi, identično oznaci iz odeljka Literatura.

Formule pisati u editoru formula (MS Equation 3.0 ili Mathtype) sa veličinom osnovnog fonta 10 pt. Formule (centrirane) obavezno numerisati brojevima u zagradi (1) sa desnim uravnjanjem.

Zaključak

Molimo Vas da na kraju još jednom proverite da li ste u potpunosti rad napisali prema zadatim kriterijumima.

Literatura

U popisu literature se ne smeju navoditi reference koje u tekstu nisu citirane. Literaturu pisati fontom tnr 9 pt, numerisati brojevima u uglastoj zagradi i unositi u skladu sa sledećim primerima:

[1] Prezime autora1, Prvo slovo imena autora 1(I-inicijali imena)., Autor2 I., Autor3 I. 1999. Naslov rada i naslov časopisa se navode isključivo na izvornom jeziku (ne prevoditi). Puni naziv časopisa. Volumen (broj): početna stranica -završna stranica.
[2] Autor1, I., Autor2, N., Autor3, N., Autor4, N. 2006. Naslov rada na izvornom jeziku. Naziv knjige, priručnika, baze podataka ili časopisa. Volumen (broj): stranice. Dostupno na: http://www.......com/ [datum pristupa:…….]
[3] Autor1, N., Autor2, N., Autor3, N., Autor4, N., Autor5 N. 2003a. Naslov rada na izvornom jeziku. Objavljeno u: Puni naziv zbornika, Prezime editora I. (ed.), pp. 96–102. Mesto, Država: Izdavač.
[4] Autor1, N., Autor2, N., Autor3, N., Autor4, N., Autor5 N. 2003b. Naslov rada na izvornom jeziku. Objavljeno u: Puni naziv knjige ili priručnika, Prezime1 editora I., Prezime2 editora I. (eds.), stranice. Mesto, Država: Izdavač.
[5] Sabo, M., Bede, M., Hardi, Ž.U. 2002. Variability of grain yield components of some new winter wheat genotypes (Triticum astivum L.). Rostilnná Výroba, 48 (5), pp. 230-235.
[6] Weikai, Y., Hunt, L.A. 2001. Interpretation of genotype x environment interaction for winter wheat yield in Ontario. Crop Science, 41, pp. 19-25.

Naslov, sažetak i ključne reči na Engleskom jeziku se unose na kraju rada, u formi koja se primenjuje za unos sažetka na Srpskom jeziku.

PRIJAVA RADOVA

Pripremljni rukopis dostaviti isključivo u elektronskoj formi na:
e-mail: e-mail adresa
i/ili
Časopis Poljoprivredna Tehnika
Poljoprivredni fakultet
Institut za poljoprivrednu tehniku
Nemanjina 6, 11080 Beograd - ZemunNAŠI PRIJATELJI: